Handledarskap inom kognitions/demensområdet

Personorienterat och uppgiftsorienterat synsätt

Vandrare, ropare, letare, plockare.

Våra skilda sätt att förhålla oss till livet. Hur upptäcker vi och använder vi oss av varandras styrkor? Vi övar praktiskt på några tekniker som underlättar vårt handledarskap.

 

Litteraturförslag

• Peter Westlund, Arne Sjöberg, Antonovsky inte Maslow – för en salutogen omsorg och vård, Fortbildningsförlaget, 2005

• Jane Cars och Birgitta Zander, Att handleda inom demensomsorgen, Demensförbundet 2002

• Eneroth, Att inte vara mer än människa – och ändå mänsklig. FoU Skåne. Skriftserie 2002:5

• Eneroth. Att vara till – om äldreomsorgen som tillvaro. FoU Skåne. Skriftserie 2004:1

• Kitwood: Dementia reconsidered, the person comes first, Open University Press, 1997

• Eneroth. Glömskans världar – att leva sin demens, FoU Skåne. Skriftserie 2005:4

• Lauvås, Handal, Handledning och praktisk yrkesteori, Studentlitteratur, 2001

• Eneroth, Magdas demens är som januarivädret i Lissabon – – rapport från erfarenhetsinventeringar med vårdbiträden, FoU Skåne, Skriftserie 2002:4

• Crafoord, Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst, Natur och kultur, 1994

• Hilde Eide och Tom Eide, Omvårdnadsorienterad kommunikation, Studentlitteratur 1997

• Ken Heap, Samtal med äldre, Liber, 1995

• Tännsjö, Tvång i vården, Thales, 1995

• Elisabeth Arborelius, Varför gör dom inte som vi säger, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, avd socialmedicin, 2001